За обучители

Наша цел е да предложим професионална подкрепа, вдъхновение и съвременни полезни практики на персонала в детските градини, учителите и други педагози в България в областта на създаването, изграждането и поддържането на взаимоотношения с децата, подрастващите и родителите, с които те работят всеки ден в педагогическата си практика.

Ние научихме за изграждането на т.нар. „компетентност във взаимоотношенията” от Йеспер Юл и Хеле Йенсен, и двамата фамилни терапевти и експерти по темата, автори на книгата “Relational Competence: Towards a New Culture of Education”.  Същата все още не е преведена на български език, затова избягваме да посочим точен превод, но тя е известна в някои страни и с по-лесното за превеждане алтернативно заглавие „From Obedience to Responsibility” – „От подчинение към отговорност”. Според Йеспер Юл и Хеле Йенсен професионалната компетентност в областта на взаимоотношенията е:

  • възможността на педагога да види детето в неговата уникална цялост и да нагоди своето поведение според образа, който вижда, без да се отказва от лидерството си;
  • възможността даден обучител да бъде автентичен в контакта с детето;
  • възможността и желанието на даден обучител да поеме отговорност за качеството на взаимоотношението.

Качествата, които са от съществено значение за разбирането на компетентността във взаимоотношенията от хората, работещи с деца или подрастващи, са:

  • нашата възможност да „видим” децата – да видим кои те са наистина вместо това какво би трябвало да постигнем с тях;
  • лидерство в класа/групата;
  • автентичност;
  • отговорност на възрастния за качеството на взаимоотношението;
  • ангажиране в общуването и осъзнаване, че ние заемаме важно място в живота на детето;
  • изграждане на взаимоотношение;
  • нашето желание да насочваме живота в детските градини и училищата с колкото е възможно по-човечна намеса (и с колкото е възможно по-малко методически и педагогически подправена намеса).

(Обобщено от: Йеспер Юл и Хеле Йенсен,  „Relational Competence“, 2017.)